Nieuwsbrief Bekijk de webversie
nieuwsbrief
Jaarvergadering 2022

 

Geachte leden,
Graag nodigen wij u uit voor de jaarvergadering op dinsdag 5 april 2022. De vergadering zal worden
gehouden in Wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat Helmond. Aanvang 19.30 uur.
Indien u de vergadering wilt bijwonen graag aanmelden via info@heemkundekringhelmont.nl
Agenda
1. Opening en welkom.
2. Notulen jaarvergadering 19 oktober 2021. Zie bijlage.
3. Jaarverslag 2021. Zie bijlage.
4. Financieel overzicht 2021 en begroting 2022. Zie bijlage.
5a. Verslag kascommissie door Ad Snels en Martin van der Steen.
5b. Benoeming nieuwe leden kascommissie.
6. Bestuursmutaties.
Voorzitter Ton Janssens en bestuurslid Gerry van Liempt zijn aftredend en herkiesbaar.
Andere kandidaten kunnen zich opgeven vóór 22 maart bij de secretaris via
info@heemkundekringhelmont.nl of tel.nr. 0492‐474745.
7. Verslag werkgroepen. Werkgroepen die verslag willen doen van hun activiteiten of die andere
zaken aan de vergadering willen voorleggen worden hiertoe in de gelegenheid gesteld.
8. Vooruitblik 2022.
9. Rondvraag en sluiting.
U kunt via www.heemkundekringhelmont.nl de bijlagen inzien, kiest u dan in de keuzebalk
"over ons – organisatie – documenten".
Korte pauze.
Presentatie over oud Helmond door Jan van Bussel.
Na afloop wordt u uitgenodigd voor een hapje en drankje.
Namens het bestuur,
Dorethé van Dijk, secretaris
Contact
Heemkundekring Helmont
Pastoor van Leeuwenstraat 23
5701 JS Helmond
info@heemkundekringhelmont.nl