Nieuwe berichten voor u van de Heemkundekring Helmont. Lees de nieuwsbrief. Nieuwsbief niet goed te lezen?
Bekijk de webversie
nieuwsbrief
Nieuws van Heemkundekring Helmont
september 2021

JAARVERGADERING

Geachte leden,

Graag nodigen wij u uit voor de jaarvergadering op 19 oktober 2021. De vergadering zal plaatsvinden in Wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat Helmond. Aanvang 19.30 uur.

Wilt u de vergadering bijwonen dan graag aanmelden via info@heemkundekringhelmont.nl Houdt u er ook rekening mee dat er eventueel naar uw QR-code kan worden gevraagd.

Agenda

 • 1. Opening en welkom.
 • 2. Notulen jaarvergadering 3 maart 2020. Zie bijlage.
 • 3. Jaarverslag 2020. Zie bijlage.
 • 4. Financieel overzicht 2020 en begroting 2021. Zie bijlage.
 • 5a. Verslag kascommissie door Ton Pijnenburg en Ad Snels.
 • 5b. Benoeming nieuwe leden kascommissie.
 • 6. Bestuursmutaties.
 • Penningmeester Frans ’t Sas en bestuurslid Thea van Stokkum zijn aftredend en herkiesbaar. Andere kandidaten kunnen zich opgeven vóór 4 oktober bij de secretaris via info@heemkundekringhelmont.nl of 0492-474745.
 • 7. Concept-beleidsplan 2016-2021 ter goedkeuring van de vergadering. Zie bijlage
 • 8. Verslag werkgroepen. Werkgroepen die verslag willen doen van hun activiteiten of die andere zaken aan de vergadering willen voorleggen worden hiertoe in de gelegenheid gesteld.
 • 9. Vooruitblik 2021
 • 10.Rondvraag en sluiting.

U kunt ook via www.heemkundekringhelmont.nl de bijlagen inzien, kiest u dan in de keuzebalk “over ons – organisatie – documenten”.

Korte pauze

Video impressies van de Lucas Gassel Stadswandeling en leven van Carlo Stevens door Koos Middeljans.

Na afloop van de vergadering en video impressie wordt u uitgenodigd voor een hapje en drankje.

Namens het bestuur,
Dorethé van Dijk, secretaris