Historische geografie en bewoningsgeschiedenis

Het project ‘Historische Geografie Brabant’ heeft in aansluiting op het Limburgse Aezel Projekt, tot doel de versnipperde erfgoed-informatie in Zuidoost Brabant te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via het internet.

De werkgroep Historische Geografie werkt nauw samen met gelijknamige werkgroepen van heemkundekringen uit omliggende gemeenten. Het doel is om te komen tot gedigitaliseerde kadastekaarten die de gehele regio omvattten. De kaarten geven de situatie uit 1832 weer. Deze kaarten worden getekend naar de kadastrale minuutplans. Per perceel worden eigenaar en andere gegevens zoals grootte, soort e.d vastgelegd. Ook ander gegevens kunnen hieraan gekoppeld worden. Denk bijvoorbeeld aan foto’s, krantenartikelen of notariële aktes.

Met het project ‘Helmond binnen de Wallen’ wordt gepoogd de bronnen betreffende de bewoningsgeschiedenis van het Helmondse centrum toegankelijk te maken. Tot deze bronnen behoren de schepenprotocollen, de verpondingsregisters, de hoofdgeldlijsten, de gaar- en collectboeken, de huizenlijsten, de notariële aktes en de kadastrale gegevens. Alle gegevens uit deze bronnen met betrekking tot het doel en doelgebied van de werkgroep zijn/worden gekoppeld aan de kadasterkaart van 1832.

Na het tekenen van de kaarten van 1832, worden alle (vele duizenden) wijzigingen die daarna aan de percelen zijn uitgevoerd ingetekend. Hierdoor ontstaat een volledig beeld van de historie van elk perceel.

Website: Historische Geografie Brabant